Team:XMU-China/Attributions

From 2014.igem.org

side_bar side_barIdeaConstructed by undergraduate

Tang Chun, Zhang Ruihua, Chen Yahong, Lei yiying, Ruan Qingyu, Liu Weibing, Chen Zehua, Yan Xiaoshan, Liu Chang, Zhang Tangduo, Chen An, Chen Jielin, Liu Yang, Lu Yizhu,

 

Guided by advisors

Prof. Fang Baishan, Prof. Wu Yixun, Prof. Yang Chaoyong, Prof. Han Jiahuai, Doctor Jiang Wei

 

ProjectConic shape formation (undergraduate)

Conic section circuit: Tang Chun,

Oscillation circuit: Chen Zehua

Black hole mechanism: Lei Yiying


Promoter activity measurement (undergraduate)

Zhang Ruihua


Characterization of chemotaxis (undergraduate)

Zhang Tangduo, Chen Yahong, Liu Weibin, Ruan Qinyu, Fu Xiaotong


Interlab (undergraduate)

Chen Jielin, Tang Chun, Chen An

 

Guided by advisors: Doctor Jiang Wei

Supported by advisors: Prof. Fang Baishan

 

Modeling (undergraduate)

Yan Xiaoshan

 

Policy & Practice (undergraduate)Newsletter

Editor: Chen Zehua

Assistants: Jiang Yue, Liu Yang, Li Jianqiao, Guo Xifeng

 

Communication with other teams

Huang Jianxing, Guo Xifeng, Lu Yizhu, Liu Yang, Chen Jielin, Wu Fan, Jiang Yue, Chen Zehua, Zhang Tangduo

 

Popularization in Xiamen Library

Planners: Lv Yizhu, Liu Yang, Zhang Tangduo, Chen Zehua, Chen An

Media contact: Zhang Tangduo

Participant: All members in the team

 

Wiki (undergraduate)

Li Zhe, Guo Xifeng, Wu Fan, Wang Yushen

 

Art design (undergraduate)

Wu Fan, Guo Xifeng, Fu Xiaotong

 

Safety­Undergraduate in charge: Jiang Yue, Lei Yiying

Guided by advisors: Prof. Fang Baishan, Prof. Wu Yixun, Prof. Yang Chaoyong, Prof. Han Jiahuai, Doctor Jiang Wei