Team:SJTU-BioX-Shanghai/wuhaha

From 2014.igem.org